EU-100 – Burgerconclaaf over de Europese Unie

Het Burgerconclaaf over de EU is een groot succes gewest!

 

Een Europees burgerparticipatie initiatief

Europa bevindt zich op een kruispunt. De asiel- en migratiecrisis, de groeiende terreurdreiging, de instabiliteit aan onze grenzen, het verharden van de Russische buitenlandpolitiek en het terugtrekken van het Verenigd Koninkrijk uit de EU hebben aangetoond dat het Europa van vandaag niet opgewassen is tegen de veelvuldige uitdagingen van deze tijd. Het hervormingsproces van de EU zal dan ook meer dan waarschijnlijk een versnelling hoger geschakeld worden in de komende jaren. Het is belangrijker dan ooit dat de Europese burgers centraal staan in dit debat.

Ontworpen als klankbord voor de stem van de burger en als een ruimte voor participerend en open debat, zal het Burgerconclaaf over de EU de deelnemers toelaten hun wensen en verlangens in concrete voorstellen te gieten.

Om de uitwisseling van ideeën te bevorderen en het hoogst mogelijke niveau van participatie te bereiken, zullen de debatten reeds in oktober beginnen dankzij een speciaal voor het Burgerconclaaf ontwikkeld online platform. Een afsluitende vergadering, of zogenaamde ‘topbijeenkomst’, zal de deelnemers in staat stellen om elkaar persoonlijk te ontmoeten en een Burgerverklaring aan te nemen. Hierbij zullen zij hun voorstellen kunnen voorleggen aan de Belgische autoriteiten en volksvertegenwoordigers.

 

Het verloop van het project

Het Burgerconclaaf vindt plaats in drie etappes:

  1. In de online fase worden burgers uitgenodigd hun ideeën en voorstellen voor de toekomst van Europa op het forum te delen en zo mee de agenda te bepalen van de top die finaal rond vier hoofdthema’s zal draaien. Deze fase zal dus een gemeenschappelijke visie opleveren over de uitdagingen van de toekomst. Het digitale platform blijft open tot de vooravond van de eigenlijke top.
  2. De Top van het Burgerconclaaf over de EU vindt gedurende twee dagen plaats in de Belgische Senaat. Op zaterdag 18 november zullen de deelnemers uitgenodigd worden om in kleine groepen te werken aan de inhoud en formulering van hun voorstellen. Zij zullen tevens de gelegenheid krijgen om deskundigen te raadplegen over de verschillende onderwerpen die ter discussie voor liggen. Op zondag 19 november wordt de Burgerverklaring dan als akte publiekelijk voorgesteld. Vervolgens is een gedachtewisseling voorzien met leden van de Europese, Belgische en regionale regeringen als ook de respectievelijke parlementen.
  3. Aan het einde van het Burgerconclaaf over de EU zal de Burgerverklaring zo breed mogelijk verspreid worden onder Belgische media en volksvertegenwoordigers, mede via een online campagne die parallel door alle partners zal worden uitgedragen.

 

Discussiethema’s

[expand title=”Migratie en grenscontrole” trigpos=”below”]

Oorlogen, hongersnood, vervolgingen en schendingen van de mensenrechten hebben ertoe geleid dat miljoenen mensen hun geboorteland verlaten en in Europa hun toevlucht zoeken. De situatie waarbij de grensstaten van het Europese continent op zichzelf moesten instaan voor de gevolgen van deze crisis, was niet langer houdbaar. Toch bleken de Europese lidstaten niet in staat om solidair samen te werken om zo hun gemeenschappelijke waarden hoog te houden en hun aangegane engagementen inzake asiel en migratie na te komen. Dit probleem blijft grotendeels onopgelost. De beheersing van de buitengrenzen, de preventie van illegale immigratie en het gebrek aan solidariteit en samenwerking blijven grote uitdagingen indien de Europese Unie toekomstige crises wil doorkomen zonder er zelf aan ten onder te gaan.

[/expand]

 

[expand title=”Strijd tegen terrorisme” trigpos=”below”]

Het vrij verkeer van personen is een van de fundamentele verworvenheden van Europese burgers en een van de grootste verwezenlijkingen van de EU. Deze vrijheid wordt echter uitgebuit door criminele groepen en tegen de Europeanen gebruikt om hen te terroriseren en te dwingen een levensstijl gebaseerd op tolerantie en diversiteit op te geven.

Tot dusver zijn de EU-lidstaten er niet in geslaagd een effectieve oplossing te bieden voor dit probleem zonder te raken aan de vrijheden van hun burgers. Toch verzetten ze zich tegen het creëren van Europese instrumenten die de veiligheid in een vrij Europa zouden waarborgen zonder de binnenlandse grenzen te moeten sluiten.

Welk evenwicht willen burgers tussen veiligheid en vrijheid in Europa? Welke instrumenten zijn ze bereid daartoe aan de EU toe te kennen? En onder welke voorwaarden?

[/expand]

 

[expand title=”Externe veiligheid en Defensie” trigpos=”below”]

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de garantie voor de externe veiligheid van de lidstaten van de Europese Unie. Spanningen met Rusland, het onvermogen van de Europese landen om te wegen op een doorbraak in de Syrische kwestie en de beslissing van de Verenigde Staten om zich niet meer in te laten met Europese zaken, hebben de discussie over Europese autonomie op het gebied van het buitenlands beleid en verdediging terug op kaart gezet.

Het project is zo ambitieus als het complex is. Is het wenselijk een gemeenschappelijk defensiebeleid op Europees niveau te hebben? Welke rol zou de NAVO blijven spelen? Wensen wij een Europees leger? Dit zijn slechts een paar zaken die op de tafel van het Burgerconclaaf zullen komen.

[/expand]

 

[expand title=”Economische en sociale ontwikkeling” trigpos=”below”]

De recente financiële crisis heeft de onderlinge afhankelijkheid van onze economieën en de breekbaarheid van het banksysteem aangetoond. De eenheidsmunt heeft de economische en sociale ontwikkeling voor miljoenen Europeanen versneld, maar het gebrek aan echt gemeenschappelijk economisch en sociaal beleid zorgde in het begin van dit decennium, in de nasleep van de soevereine schuldencrisis, voor enorme lasten op de schouders van de burgers van de meest kwetsbare lidstaten.

Terwijl Europa geconfronteerd wordt met ongekende economische en sociale uitdagingen, biedt de 21ste eeuw ook uitstekende kansen voor landen die zich kunnen veroorloven om ze te grijpen. De opkomende transities richting hernieuwbare energie en een groeiende digitalisering kunnen als voorbeelden dienen. Zijn het dan de lidstaten die aan zet zijn in deze geglobaliseerde wereld? Kunnen zij op zichzelf het sociale beschermingssysteem verdedigen en behouden? Hoe zou de Europese Unie kunnen bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling in Europa? Hoe kan de euro een meer sociaal gelaat krijgen?

[/expand]

 

Programma van het Burgerconclaaf

Het programma van de Top is beschikbaar op:

 

Programma van de Top