Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Het creëren van een Europese senaat kan de solidariteit en de verantwoordelijkheid tussen de landen en/of regio's versterken.

Rechts promoot momenteel meer autonomie (onafhankelijkheid) voor de regio's omdat ze vinden dat iedere regio/land meer verantwoordelijk moet nemen (vooral de zuidelijke landen). Hierdoor krijg je een los verband van landen en regio's met weinig solidariteit en met verschillende meningen. (Confederatie)
De andere strekking zegt om de macht volledig bij Europa te leggen. (centraal gezag) Maar kan Europa aangepaste wetgeving maken voor elke regio?
Mijn voorstel is dan ook om een sterke verkozen regering (commissie) te hebben op Europees niveau die de krijtlijnen (wetgeving) uitzet. De uitvoering van die wetgeving gebeurd dan op regionaal/nationaal niveau. (België of Vlaanderen) Ieder naar zijn behoefte en situatie en naar goed denken.
De controle op die regering gebeurt dan, zowel in het huidig Europees parlement ( bestaat uit de verschillende fracties) als in een op te richten Europese senaat. De senaat bestaat uit vertegenwoordigers van de regio’s of landen.
Hier worden dan de debatten gevoerd over solidariteit, wetsaanpassingen, en belangenconflicten en voorstellen gedaan naar de regering toe. (2 richtingverkeer naar boven en naar beneden) En niet meer zoals nu dat de regeringsleiders samenkomen 1 x per kwartaal, waarbij beslissingen genomen worden ’s nachts en in achterkamertjes.
Zo kan bv. een probleem regio zijn problemen uitleggen aan de andere en kan er met gekwalificeerde meerderheid beslist worden of een regio recht heeft op solidariteit of dat de regio moet bijgestuurd worden om zijn problemen op te lossen.
We hoeven ook niet meer verkrampt te reageren als een regio meer onafhankelijk wil. Een regio zal in de toekomst meer eigen accenten kunnen leggen in een Europese context.
Deze constructie draagt bij voor een Europees gevoel en een Europese solidariteit. We lossen de problemen en wensen van de lokale regio's /landen samen op. (Federatie)

(Eric Verhoestraete)

1. Drie misverstanden verdienen onze aandacht:

- autonomie staat los van rechts of links
- autonomiestreven is niet de oorzaak van een los verband tussen lidstaten en regio's
de lidstaten wensen zelf dat er een confederale situatie is (intergouvernementele samenwerking)
- de andere strekking, of de Europese federalisten, pleiten niet voor een centraal gezag of superstaat,
in tegendeel, dus wel voor decentralisatie, responsabilisering en solidariteit

2. Waarop steunt een aangepaste methodiek bij het formuleren van een toekomstvisie voor Europa?
     Een inclusieve redenering neemt volgende drie prioritaire stappen in acht, in de aangegeven volgorde:

1. Formuleren van de uitgangspunten.  Hierin spelen van Europese waarden 

    en normen een determinerende rol .

2. Formuleren van de objectieven van een herbronnen Europese Unie.  

3. Formuleren van de instrumenten/procedures om de vorige twee punten te 

    kunnen uitvoeren. 

 

Veel pogingen tot formulering lopen fout door de drie prioritaire stappen haast niet en 

 vooral beleidsdomeinen te behandelen.   De waarden/principes waarop die 

 beleidskeuzes steunen worden doorgaans niet vermeld.

3. Voorlopige en onvolledige formulering van de uitgangspunten voor een toekomstvisie van Europa
(dit is één visie naast vele andere mogelijke formuleringen):

- dit project verbindt een politiek en maatschappijproject voor Europa
- dit project staat ten dienste van de Europese bevolking (opwaardering van de rol van de burger)
- dit project staat voor effectiviteit, transparantie en toekomstgerichtheid
- dit project steunt op een post-nationale en federale visie voor Europa
- dit project betekent een wijziging van de heden gehanteerde paradigma's
- dit project vraagt om een nieuw bestuursmodel en een andere geestesgesteldheid
- dit project heeft een besluitvorming die democratisch en gelegitimeerd is
- dit project steunt op Europese waarden en normen

4.  Objectieven voor een voortrekkersgroep van lidstaten

- bevordert een open en emancipatorische maatschappij in Europa
- roept een innovatieve en open geest in het leven
- schept een positief houding tav. de Europese integratie
- genereert vrede en bescherming
- bevordert voorspoed doorheen effectieve en flexibele instellingen
- verbetert de betrokkenheid van de burgers in een gedeeld
politiek en maatschappijproject voor Europa

5.  Institutionele instrumenten/procedures

- gedifferentieerde ontwikkeling van de EU (twee snelheden), indien nodig
- een grondwet of fundamentele wet
- een meerlagen politiek systeem
- homogene competenties voor Europa
- hiërarchie van wetten en standaarden
- een evenwichtige machtsverdeling (in de trias politica)
- meerderheid of gekwalificeerde meerderheidsbeslissingen
- een soevereine Europese regering die rekenschap geeft aan de wetgevende kamers
- het Europees Parlement en de Europese Raad (later Senaat) hebben gelijke bevoegdheden
- het Europees Hof van Justitie is bekwaam in alle bevoegdheidsdomeinen
- een stapsgewijze invoering van deze politieke integratie overeenkomstig een bindende timing
- operationele principes voor de voortrekkersgroep van lidstaten:
- autonomie
- coherentie, convergentie en effectiviteit
- verantwoordelijkheid, rekenschap en empowerment
- transparantie en en nabijheid
- solidariteit en sociale gelijkheid
- voorzorg en anticipatie

6.  Een gedeelde visie voor Europa
- geen dynamisch maatschappelijk en democratisch systeem zonder Europese federatie
- geen billijk Europa zonder socio-economisch model gesteund op convergentie, solidariteit en verantwoordelijkheid
- geen effectief Europa zonder federalisme
- het Europese project is gesteund op de Europese democratische waarden en socio-economische ethiek, zoals rechtsstaat,
mensenrechten, scheiding kerk en staat, billijkheid, mede-verantwoordelijkheid, participatie, diversiteit, eenheid,
complementariteit, solidariteit, proportionaliteit, subsidiariteit.

Robert Verschooten

 

Om misverstanden te vermijden.

- u hebt gelijk, meer autonomie (regionalisering) staat inderdaad los van rechts en links. Ik heb alleen willen zeggen dat op dit moment in Vlaanderen vooral de rechtse partijen, Vlaams belang en NVA, daarnaar streven.

 

- Niemand geeft graag bevoegdheden af. En daar zijn op dit moment de nationale lidstaten schuldig aan. Iedereen weet dat het een noodzaak is om naar een federale structuur te gaan.

Maar de politieke wil is er op dit moment inderdaad nog niet. Vandaar dat ze de confederale structuur met hand en tand blijven verdedigen, misschien zelfs tegen de wil van de bevolking in. Dit zijn trouwens nog steeds nationalistische reflexen van de vorige eeuw, waar we moeilijk van afgeraken.

Ik hoop dat deze conclaaf hierbij een kleine bijdrage kan leveren om de ideeën hieromtrent uit eindelijk toch te kunnen veranderen. Vandaar mijn voorstellen.

Want ik denk dat het hier de bedoeling is om onze mening te uiten en met nieuwe frisse ideeën af te komen. (De ene al meer realistisch dan de andere). Als we met dit burgerconclaaf een richting kunnen aangeven waar Europa, volgens ons, naar toe moet, denk ik dat we al veel bereikt hebben met dit conclaaf. Ik hoop dan ook met deze bijdrage er een aanzet voor te kunnen geven. Een aanzet voor meer gesprek en discussie (in Europa) over deze materie om uiteindelijk toch iets te kunnen bewegen in Europa, nl. een betere structuur zodat de besluitvorming democratischer en effectiever kan gebeuren.

Uiteindelijk is het natuurlijk aan de politiek om te kijken hoe deze aanbevelingen dan eventueel in de toekomst kunnen ingepast worden in het huidige Europese structuren.

 

- Uiteraard, zoals het woord zelf aangeeft, zijn de Europese federalisten niet uit op een centraal gezag. Maar de vrees bestaat wel bij sommigen.

 

 

Zoals ik reeds vermelde maar hier nog eens graag herhaal, stel ik vast dat de besluitvorming op dit moment zeer stroef en tergend traag gaat en dat het nog teveel ieder voor zich is in Europa. Men tracht nog te veel om de verantwoordelijkheid door te schuiven naar een andere lidstaat i.p.v. een solidariteit op te bouwen.

Enkele voorbeelden van problemen:

- Italië en Griekenland hebben al enkele jaren voor de vluchtelinge crisis aan de alarmbel getrokken dat het zo niet verder kon en dat er een probleem was. Niemand in Europa heeft erop gereageerd tot de beide landen besliste om de vluchtelingen te laten doorstromen naar Europa.

 

- De meeste hier zijn voor een Europees leger. Maar wat gaan we doen als er ooit terug moet ingegrepen worden in bv. Congo. Zullen we, met de huidige structuren, de andere lidstaten zover krijgen om mee te gaan naar Congo?

 

- Door de globalisering is er meer nood is aan kleiner gehelen, nl. regio’s. Hoe kunnen we deze regio’s mee laten participeren in het democratische debat. Op dit moment worden de regio’s volledig aan de kant geschoven. (Zie Catalonië) Door de structureren aan te passen kan het democratisch debat er enkel door versterkt worden.

 

- Als er niet meer convergentie komt tussen de lidstaten, is de bestaansreden van de Euro in de toekomst waarschijnlijk bedreigt. (Kijk hoe de vorige muntunie is vergaan) Dus ook hier is het aanpassen van de structuren een noodzaak.

 

- Uit de vorige jaren is duidelijk gebleken dat er op dit moment enkel vooruitgang kan geboekt worden in Europa als zowel Frankrijk als Duitsland op dezelfde lijn zitten en een aanzet geven. Met andere structuren hebben alle lidstaten de kans om mee aan de kar te trekken.  

 

 - De laatste jaren is het vooral Merkel die de richting en de beslissingen heeft bepaald in Europa.

Maar Merkel is een verkozen leider in Duitsland, maar spijtig genoeg nog niet in Europa. Dit veroorzaakt een democratisch deficit. Een verkozen commissie zal er alleen maar voor zorgen dat de democratie in Europa vergroot.

 

Door deze situaties verliest Europa beetje bij beetje zijn geloofwaardigheid.

Daardoor krijgen de nationalistische partijen meer en meer aanhang in Europa.

Nu is er even euforie omdat deze partijen niet voldoende stemmen hebben gekregen bij de laatste verkiezingen. Maar als we nu niet de aanzet geven om de structuren te wijzigingen in Europa zullen deze partijen in de toekomst misschien wel de overhand krijgen.

 

Robert, ik ga helemaal akkoord met uw uiteenzetting. Ik zou het trouwens niet beter kunnen formuleren. J

Maar ik denk dat we naar 19 november toe concreet enkele stappen (werkpunten) moeten formuleren waaraan Europa kan werken de volgende jaren.

Daarom wil ik hier mijn voorstellen nog even herhalen.

- vorming van een Europees leger

- het creëren van een verkozen commissie.

- de Europese raad omvormen tot een Europese senaat, die dezelfde bevoegdheden heeft als het Europees parlement.

 

Ik hoop er hier steun voor te krijgen zodat we dit op de agenda kunnen krijgen. Dan kunnen we er op 18 en 19 november hierover veder spreken.

Ik hoop dan ook dat we uiteindelijk tot goede aanbevelingen kunnen komen om de werking van Europa te verbeteren en dat we een stevig statement kunnen maken naar de Europese leiders toe.  

 

 

Voor diegene van de politiek die mijn tekst eventueel zouden lezen.

Blijf niet, zoals konijnen naar een lichtbak kijken, maar neem nu eindelijk eens actie!

Jullie zijn verwonderd dat de bevolking in Europa beetje bij beetje beginnen af te haken.

En dan willen jullie tegemoetkomen met gratis trein tickets voor de jeugd.

Dit is niet het antwoord dat de bevolking vraagt!

 

De bevolking vraagt naar een Europa dat meer efficiënt is, een Europa dat daadkrachtiger is, een Europa dat meer solidaire is met de lokale bevolking en een Europa dat meer democratisch is.

Het feit dat er nu mensen opgesloten worden in Spanje zal maken dat nog meer mensen zich afkeren van Europa. Dit is niet het Europa wat wij willen.

Het is volgens mij wel degelijk de taak van Europa om tussen beide te komen in Spanje en een bemiddelende rol te spelen. Ik wil niet in een Europa leven waar mensen opgesloten worden voor hun ideeën!

 

Wil dit zeggen dat ik de Catalanen gelijk geef in deze. Nee zeker niet, integendeel!

Het is gewoon niet meer van deze tijd om uw onafhankelijkheid zomaar uit te roepen. Maar de regio’s moeten wel de kans krijgen om mee te participeren aan het democratisch debat. Geef hen die kans.

Doe er a.u.b. iets aan! Ik besef dat dit geen gemakkelijke stap zal zijn. Maar begin er a.u.b. aan om het debat op te starten.

 

Ik ben ervan overtuigd dat, als jullie dit niet doen, er meer en meer mensen zich zullen afkeren van dit Europa. Het moet een Europa worden van het volk en niet alleen van bureaucraten.