Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

Economie moet ten dienste staan van de mens, niet andersom

De mens heeft alle elementen in handen om een paradijs op aarde te creëren voor iedereen die er leeft - mensen, dieren, planten, natuur, ... De huidige toestand van de wereld is onaanvaardbaar (cfr. klimaatwijziging etc.)

(Hilko Peters)

'De mens heeft alle elementen in handen om een paradijs op aarde te creëren...'   Over welk paradijs hebben we het?  Over welke mens hebben we het?   De individuele of de overheid, die met een volmacht van de de individuele mens, dat paradijs zou kunnen nastreven.   Een aantal verantwoordelijkheden  hebben naast een plaatselijk en zelfs nationaal belang, ook een Europese of mondiale dimensie.   Uiteraard is de individuele inbreng belangrijk, maar die volstaat niet.    'De overheid' zal vele andere overheden moeten associëren in een gemeenschappelijk inspanning om Europees of mondiaal effect te hebben.    De EU heeft historisch reeds een betekenisvolle voortrekkersrol gespeeld om de klimaatbescherming effect en vorm te geven.   Heden beleven we een stroomversnelling (in de verkeerde richting).   Hieruit is maar één conclusie te trekken: de 27-lidstaten van de EU moeten zo snel mogelijk beschikken over een politieke unie om de gemeenschappelijke klimaatbescherming eerst binnen Europa en ook erbuiten effectief te maken.   De kracht om gezamenlijk te beslissen is heden grotendeels afwezig.   Enkel een democratisch en gelegitimeerd Europees bestuur (met een Europese regering, een volledig bekwaam Europees Parlement en zonder vetorecht van de lidstaten) kan deze taak aan.    Dat Europese bestuur zal gestoeld zijn op een post-nationaal en federaal bestuurssysteem.    In dat systeem kan het individu een grotere plaats innemen.   Dat betekent geenszins dat de representatieve democratie plaats moet ruimen.    Een goed evenwicht, en niet een schijnparticipatie, is hier de juiste benadering.   Dit beantwoordt aan de verwachting van de individuele burger die zich ook een centrale rol in die nieuwe democratie ziet innemen.
Robert Verschooten

Paus Franciscus zei hetzelfde: het is tijd dat we weer de mens centraal zetten want die bevindt zich nu in de periferie.  Wie nu centraal is, is geld of profijt.

beste streefdoel : sustainable development goals

o.a. maximaal inzetten op milieuzorg om natuurrampen te vermijden.