Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

de uitbouw van artistieke Europese producties moet meer aandacht krijgen

Een groot probleem van de EU is dat de meeste burgers van de lidstaten erg weinig over elkaar weten, en wat zij weten is meestal cliché-matig. We moeten elkaar leren kennen door het uitwisselen van cultuuruitingen. Amateurkunstenaars zouden de kans moeten krijgen om samen met amateurkunstenaars uit andere landen aan een gezamenlijk project te werken. De uiteindelijke prestatie is belangrijk, maar het doel moet vooral de uitwisseling van ideeën en indrukken zijn die de verschillende deelnemers terug meenemen naar huis. Zij verspreiden die indrukken weer naar anderen en zo groeit traag maar doelmatig een netwerk van Europese kruisbestuiving.

Ook de uitbouw van artistieke Europese producties moet meer aandacht krijgen. Een evenement als het Eurovisiesongfestival brengt miljoenen kijkers op hetzelfde moment samen. Het is een grootse gedeelte Europese cultuuruiting. Dit kan ook op andere domeinen.

(Dries Everaerts)

De ontplooiing van de culturele contacten over Europa botst op weerstand van de nationale of regionale overheden.   Een regionaal of landelijk cultureel nationalisme is ruim aanwezig.   De persoonsgebonden materies worden in regionale of nationale cocons opgesloten.    Er zijn reeds veel feitelijke contacten aanwezig, toch kunnen ze een zeker cultureel protectionisme niet overwinnen.   Deze remmen zou Europa moeten kunnen wegnemen.   Helaas is Europa niet bevoegd in deze materie en moet het rooien met begrippen als vrije circulatie van personen of de harmonisering van de sociale wetgeving.  Toch blijven de remmen in de locale sociale zekerheidssystemen alom aanwezig.    Europa moet de bevoegdheid kunnen verwerven om deze remmen te verwijderen op grond van de vrije toegang tot die culturele niches.
Robert Verschooten

mijn sympathie voor verdere Europese culturele aktiviteiten bv.

Europalia organiseren in andere lidstaten en onderling samenwerken.

Eventueel ook uitwisselingsaktiviteiten voor beeldende kunstenaars, schilders en tekenaars.

Organiseren van internationale architektuurwedstrijden, gebouwen, interieur, tuinen...