Forum citoyen sur l’UE – Le Forum en ligne

Please or Register to create posts and topics.

De Dublinverordening dient te worden herzien en gecentraliseerd op Europees niveau

In concreto betekent dit dat de EU als zodanig als een land wordt herzien. De redenering hierachter is dat moet worden vermeden dat bepaalde landen over belast worden, omdat zij doelbewust zochten worden door immigranten, of omdat zij in de periferie van Europa liggen. Volgende principes worden in acht genomen:

1) Het maakt niet langer uit in welk land de asielzoeker om asiel vraagt

De EU neemt als geheel de verplichting op om asielaanvragen te behandelen. Als zodanig maakt het niet meer uit in welke lidstaat de asielzoeker asiel aanvraagt, hij/zij kan mogelijks in Italië asiel aanvragen maar uiteindelijk worden doorverwezen naar bijv. Nederland. Hoe dit wordt geregeld wordt door Europese regels vastgelegd.

2) De lidstaten nemen allen gelijke verplichtingen op

Op basis van bevolkingsaantal en economische parameters zal op Europees niveau worden beslist hoe het aantal asielaanvragen worden verwerkt. Dit belet niet dat lidstaten zich vrijwillig kunnen aanbieden om meer asielzoekers op te nemen.

3) De buitengrenzen worden versterkt

Het interne vrij verkeer is essentieel voor de Europese Unie (Schengenzone), maar kan niet bestaan zonder sterke buitengrenzen. Deze dienen te worden versterkt met een Europese grenspolitie en tevens die dezelfde regels afdwingt over de gehele buitengrenzen. Bovendien moet er op Europees niveau worden nagedacht over een gemeenschappelijk beleid ten aanzien van grensgebieden van conflictzones. Het moet als algemeen principe gelden dat vluchtelingen tijdelijk hun land uitvluchten en daarbij het beste is om hen dicht bij het land van origine op te vangen.

4) Preventie en de-escalatie van conflicten

Er moet verder worden nagedacht over hoe Europa kan helpen in het vermijden van conflicten, bijvoorbeeld door politiek gewicht in de schaal te leggen door het aanklagen van mensenrechtenschendingen en economische uitbuiting. Ook tijdens conflict moet de EU meer diplomatiek middelen ter beschikking hebben om conflicten te de-escaleren.

(Thomas Van Mele)

Over het algemeen kan ik me vinden in uw standpunten.

Enkel met het 2 de punt vraag ik me af of we dit kunnen opleggen?

Want daar zit het momenteel vast in Europa.

Op zich hebt u gelijk om te zeggen dat iedere lidstaat gelijk aantal vluchtelingen opvangt naar bevolkingsaantal en economische parameters. Maar we onderschatten ook de culturele achtergronden van centraal Europa en op dit moment houden we daar helemaal geen rekening mee.

Bovendien betekent “opnemen” op dit moment “het integreren” in je lokale maatschappij.

Ik ben er niet van overtuigd dat alle vluchtelingen zich wensen te integreren! Zij zijn de oorlog ontvlucht in hun land en willen gewoon een stabiele situatie voor hun kinderen om ze te kunnen opvoeden naar de eigen waarden en cultuur. Zodra de oorlog gedaan is en er terug een stabiele situatie is in Syrië zullen deze mensen dan ook teruggaan naar hun thuisland.

Daarom mijn voorstel om de vluchtelingen in een eerste fase op te vangen in opvangdorpen.

Mensen die van plan zijn om te blijven kunnen zich daar dan voor opgeven.

Naar gelang de noden van de lidstaten zullen die mensen dan verdeeld worden over Europa, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Het is de bedoeling dat deze mensen zich  dan wel degelijk integreren.

 

De anderen kunnen een menswaardig bestaan leiden naar eigen waarden en normen. En na de oorlog is het de bedoeling dat deze mensen terug keren naar eigen land.

Ik ben het eens met je opmerkingen. Dit is dan ook de reden waarom ik vind dat bij voorkeur vluchtelingen zo dicht mogelijk bij hun thuisland moeten worden opgevangen, net om er voor te zorgen dat zij snel kunnen terugkeren nadat het conflict is afgelopen.

Ik ben me zeker ook bewust van het verschil in mentaliteit met Centraal-en Oost-Europese lidstaten maar ben echter wel van mening dat solidariteit een Europese waarde is die we zouden moeten uitdragen en dat daar inspanningen van elke lidstaat mogen verwacht worden. Het is uiteindelijk ook die solidariteit die ervoor gezorgd heeft dat vele van deze lidstaten werden toegelaten.

Je hebt gelijk met uw redenering. Enkel denk ik dat we toch ook zelf een inspanning moeten/mogen leveren.

Het is maar al te gemakkelijk om te zeggen: “de vluchtelingen moeten zo dicht mogelijk bij hun thuisland worden opgevangen”.  Dan moeten we zelf gewoon geen inspanning leveren. We betalen met wat geld en de anderen zullen het werk wel voor ons doen. Ook hier mogen we wat solidariteit van Europa verwachten.

Wat betreft de Centraal-en Oost-Europese lidstaten. U hebt gelijk dat solidariteit een Europese waarde is. En dat we ook van deze landen die solidariteit mogen verwachten.

Toch heb ik het gevoel dat we te weinig rekening houden met hun bezwaren.

We moeten alleen oppassen om belerend te zijn naar deze landen toe.

 

Dus meer overleg is hier weeral de boodschap.